مصرف طولاني داروهاي گروه PPI ريسک بروز سرطان معده را 2 برابر مي کنند