مواجهه طولاني مدت با اشعه يونيزان، ريسک مرگ و مير ناشي از سرطان را افزايش مي‌دهد